Mishpatim

Return To: Sefer Shemos

Speaker Filter Box:
Parshas S06 Mishpatim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S06 Mishpatim 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Paying the Doctor Bills( Aguda Parsha Shiur Mishpatim 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Refuah, Bitachon and Hishtadlus-Parshas Mishpatim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 65 min
5775 Rabbi Reisman, Parshas Mishpatim Vacations and Purim Rabbi Yisroel Reisman 43 min
Chumash Shemos, Parshas Mishpatim Shiur 6 Rabbi Yisroel Reisman 39 min
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 1 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Haftarah, Parshas Mishpatim, Shiur 2 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Mishpatim 5772 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Haftorah Mishpatim Jeremiah 5776 Feb. 5 2016 Rabbi Shraga Senft 76 min
Parshas Mishpatim Shkalim 5751 - Hikdim Shikleihem Lshekel Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Mishpatim v'Shkalim 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Mishpatim, Shekalim - Machtzis Hashekel Matbeia Shel Aish Rabbi Moshe Shapira 45 min
Mishpatim Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Mishpatim 5777 Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min
#115 B'sugya D'yi'ud B'amah Ivri'ah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#44 Beinyonei Aseres Hadibros Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#45 Beinyonei Eved Ivri Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 26 min
#83 B'din Eved Ivri Nimkar B'geneivasoi V'loi B'kfeiloi U'b'inyan Ge'ulas Eved Ivri, B'inyan Achrei Rabim L'hatois L'gabei Bnei Noiach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
Mishpatim 2007 Rabbi Mordechai Sitorsky 40 min
Mishpatim 5766 Rabbi Mordechai Sitorsky 38 min
Mishpatim 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Mishpatim 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 48 min
Mishpatim 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 53 min