The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah


Category

Language
English
Download Stream
Haazinu - 5763 Tal, Torah & T'cheya
Length: 40 min