The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah


Category

Language
Yiddish
Download Stream
Shiur Haazinu - Succos 5777
Length: 8 min