The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Hilchos Tachanun - Siman 134-1-2 (Mishnah Berurah)
Length: 26 min
Source
Dirshu Mishnah Berurah