The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Hilchos Tefillah - Siman 102-4-103 (Mishnah Berurah)
Length: 27 min
Source
Dirshu Mishnah Berurah