The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Mishnah Berurah Siman 362 Aizeh Mechitza Nikra Mukaf L'Dirah Seif 10-11 5779
Length: 16 min