Shoftim

Return To: Sefer Devarim

Speaker Filter Box:
Haftara Parshas Shoftim Rabbi Yitzchak Breitowitz 55 min
168 Shoftim 5765 Shuvah Rabbi Yosef Elefant 20 min
05 Haftorah For Parshas Shofetim Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Shoftim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Shoftim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 1 min
Leining For Parshas Shoftim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 6 min
Leining For Parshas Shoftim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Shoftim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Parshas Shoftim - Halachos of Machanecha Kadosh Rabbi Michoel Frank 22 min
Parshas Shoftim -Divrei Chizuk and Inyanei D'yoma-Yiddish Rabbi Naftali Ganzweig 30 min
Shoftim - Maavir Sedra of Pesukim Rabbi Dovid Grossman 61 min
Shoftim - The Word Which Hashem Hath Not Spoken Rabbi Yitzhak Grossman 46 min
Parshas Shoftim - Zaken Mamrei Rabbi Avi Haber 54 min
Parshas Shoftim Shmuez- YGW Rabbi Eliezer Kreiser 23 min
Shiur 061 - Shoftim: Divine Mishpat Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Shiur 098 - Shoftim: Beis Din Hagadol & Torah Sh'baal Peh Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shoftim - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Shoftim - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shoftim - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Shoftim - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Shoftim - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Shoftim - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Shoftim - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min