Leining

Torah Leining
Haftorah Leining
Leining for Yom Tov
Megillas Esther
Megillas Koheles
Megillas Rus
Megillas Shir HaShirim
Megillas Eicha
Taamei Hamikra
Speaker Filter Box:
08 Haftorah For Parshas Tetzaveh Rabbi Chaim Fessel 6 min
08 Haftorah For Parshas Vayishlach Rabbi Chaim Fessel 5 min
08 Megillas Esther - Perek Ches Rabbi Chaim Fessel 5 min
08 Megillas Koheles - Perek Ches Rabbi Chaim Fessel 4 min
08 Megillas Shir HaShirim - Perek Ches Rabbi Chaim Fessel 3 min
09 Haftorah For Parshas Behar Rabbi Chaim Fessel 7 min
09 Haftorah For Parshas Haazinu Rabbi Chaim Fessel 8 min
09 Haftorah For Parshas Ki Sisa Rabbi Chaim Fessel 13 min
09 Haftorah For Parshas Mattos Rabbi Chaim Fessel 6 min
09 Haftorah For Parshas Vayeishev Rabbi Chaim Fessel 4 min
09 Megillas Esther - Perek Tes Rabbi Chaim Fessel 9 min
09 Megillas Koheles - Perek Tes Rabbi Chaim Fessel 5 min
10 Haftorah For Parshas Bechukosai Rabbi Chaim Fessel 4 min
10 Haftorah For Parshas Masei Rabbi Chaim Fessel 7 min
10 Haftorah For Parshas Shabbos Chanukah Rabbi Chaim Fessel 6 min
10 Haftorah For Parshas Vayakhel Rabbi Chaim Fessel 3 min
10 Megillas Esther - Perek Yud Rabbi Chaim Fessel 1 min
10 Megillas Koheles - Perek Yud Rabbi Chaim Fessel 3 min
11 Haftorah For Parshas Shekalim - Pekudei Rabbi Chaim Fessel 5 min
11 Haftorah For Parshas Shekalim - Pekudei Rabbi Chaim Fessel 5 min
11 Haftorah For Parshas Vayigash Rabbi Chaim Fessel 5 min
11 Megillas Koheles - Perek Yud Aleph Rabbi Chaim Fessel 2 min
12 Haftorah For Parshas Vayechi Rabbi Chaim Fessel 4 min
12 Megillas Koheles - Perek Yud Beis Rabbi Chaim Fessel 3 min
Bechukosai - Taamei Hamikra Rabbi Chaim Fessel 13 min