Sefer Melachim Beis

Return To: Nach

Speaker Filter Box:
Melachim Beis (01) Chapter 1 - Achazya the son of Achav Rabbi Doniel Pransky 33 min
Melachim Beis (02) Chapter 2 - Eliyahu goes up to Shamayim Rabbi Doniel Pransky 54 min
Melachim Beis (03) Chapter 3 - War with Moav Rabbi Doniel Pransky 48 min
Melachim Beis (04) Chapter 4 - Wife of Ovadya, Woman from Shunaim Rabbi Doniel Pransky 50 min
Melachim Beis (05) Chapter 5 - Kiddush Hashem for a non-Jew 06-28-17 Rabbi Doniel Pransky 53 min
Melachim Beis (06) Chapter 5 - Gaychazi's downfall 07-05-17 Rabbi Doniel Pransky 59 min
Melachim Beis (07) Chapter 6 - Elisha helps Yona - attempt to capture Elisha 07-12-17 Rabbi Doniel Pransky 54 min
Melachim Beis (08) Chapter 6 - Famine of Shomrone 07-19-17 Rabbi Doniel Pransky 55 min
Melachim Beis (09) Chapter 7 - The Four Metzoraim 07-26-17 Rabbi Doniel Pransky 49 min
Melachim Beis (10) Chapter 8 - 7 Year Famine 09-13-17 Rabbi Doniel Pransky 51 min
2 Kings (01) 09-26-11 Chapter (01) Rabbi Reuven Stein 40 min
2 Kings (02) 10-03-11 Chapter (02) Rabbi Reuven Stein 40 min
2 Kings (03) 11-07-11 Chapter (03) Rabbi Reuven Stein 40 min
2 Kings (04) 11-14-11 Chapter (04) Rabbi Reuven Stein 49 min
2 Kings (05) 11-21-11 Chapter (04) Rabbi Reuven Stein 46 min
2 Kings (06) 11-28-11 Chapter (05) Rabbi Reuven Stein 40 min
2 Kings (07) 12-05-11 Chapter (06) Rabbi Reuven Stein 44 min
2 Kings (08) 12-12-11 Chapter (07) Rabbi Reuven Stein 39 min
2 Kings (09) 12-19-11 Chapter (08) Rabbi Reuven Stein 41 min
2 Kings (10) 01-09-12 Chapter (08) Rabbi Reuven Stein 35 min
2 Kings (11) 01-16-12 Chapter (09) Rabbi Reuven Stein 46 min
2 Kings (12) 01-23-12 Chapter (09) Rabbi Reuven Stein 46 min
2 Kings (13) 01-30-12 Chapter (10) Rabbi Reuven Stein 40 min
2 Kings (14) 02-06-12 Chapter (11) Rabbi Reuven Stein 35 min
2 Kings (15) 02-13-12 Chapter (12) Rabbi Reuven Stein 44 min