The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Kiddushin 5775 Shiur 028
Length: 56 min
Details
cdd/talmud/5775-kidushin/
Gemarah: 5775 kiddushin