The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah


Category

Language
English
Download Stream
Gittin 19A, Shiur 109
Length: 52 min
Details
Adar 1 27 5765, Tues
Gittin