Nach

Sefer Tehilim
Haftaras
Sefer Yehoshua
Haftaros Special Occasions
Sefer Shoftim
Sefer Shmuel Alef
Sefer Shmuel Beis
Sefer Melachim Beis
Sefer Isaiah
Sefer Melachim Alef
Sefer Mishlei
Sefer Yirmiyahu
Sefer Yechezkel
Sifrei Trei Asar
Sefer Yonah
Sefer Chaggai
Sefer Zecharia
Sefer Malachi
Sefer Iyov
Sefer Eicha
Sefer Rus
Sefer Koheles
Sefer Esther
Sefer Daniel
Sefer Ezra & Nechemia
Sefer Divrei Hayamim
Speaker Filter Box:
Hoshea (13) Chapter 12 Kriyas Yam Sufe - Yackov Avinu and Eisavs malach 01-16-19 Rabbi Doniel Pransky 55 min
Hoshea (14) Chapter 12 Yaakov, Mitzrayim, Yeravam ben Nevat and Mashiach 01-23-19 Rabbi Doniel Pransky 50 min
Hoshea (15) Chapter 14 - Teshuva 02-06-19 Rabbi Doniel Pransky 55 min
Megillas Rus (01) Perek Aleph Rabbi Doniel Pransky 39 min
Megillas Rus (02) Perek Aleph Rabbi Doniel Pransky 43 min
Megillas Rus (03) Perek Bais Rabbi Doniel Pransky 43 min
Megillas Rus (04) Perek Gimel Rabbi Doniel Pransky 44 min
Megillas Rus (05) Perek Gimel and Dalet The Geula Rabbi Doniel Pransky 50 min
Megillas Rus (06) Perek Dalet Rabbi Doniel Pransky 35 min
Melachim Aleph (01) Chapter 1 - Avishag Hashunamis 01-06-16 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Melachim Aleph (02) Chapter 1 - Adoniyahu's Plan - Nosson's Strategy 01-13-16 Rabbi Doniel Pransky 54 min
Melachim Aleph (03) Chapter 1 - Annointing Shlomo 01-20-16 Rabbi Doniel Pransky 55 min
Melachim Aleph (04) Chapter 2 - Dovids last commands to Shlomo 01-27-16 Rabbi Doniel Pransky 55 min
Melachim Aleph (05) Chapter 2 - Adoniyahu and Avishag 02-03-16 Rabbi Doniel Pransky 56 min
Melachim Aleph (06) Chapter 2 - Yoav 02-10-16. Rabbi Doniel Pransky 58 min
Melachim Aleph (07) Chapter 2 - Shimmi ben Gaira 02-17-16 Rabbi Doniel Pransky 52 min
Melachim Aleph (08) Chapter 2 - Shimmi Ben Gaira and Mordechai 03-02-16 Rabbi Doniel Pransky 56 min
Melachim Aleph (09) Chapter 3 - Shlomo asking for wisdom 03-09-16 Rabbi Doniel Pransky 58 min
Melachim Aleph (10) Chapter 3 - Two Mothers and One Baby 03-16-16 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Melachim Aleph (11) Chapter 5 - Shlomo Hamelechs wisdom and wealth 03-30-16 Rabbi Doniel Pransky 62 min
Melachim Aleph (12) Chapter 5 - Chirom melech Tzor 04-06-16 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Melachim Aleph (13) Chapter 5 - Preparing to build - taxes laborers stones 04-13-16 Rabbi Doniel Pransky 61 min
Melachim Aleph (14) Chapter 6 - Structure of the Bais Hamikdash 05-04-16 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Melachim Aleph (15) Chapter 6 - Structure of the Bais Hamikdash - The need for a palace 05-11-16 Rabbi Doniel Pransky 59 min
Melachim Aleph (16) Chapter 7 - Chiram from Tzor 05-18-16 Rabbi Doniel Pransky 56 min