The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Hilchos Yayin Nesech, Shiur 6 Yoreh Deah 123:17-20
Length: 55 min
Details
Sivan 3 5771, Sunday