The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Hilchos Yayin Nesech, Shiur 8 Yoreh Deah 123:22-26
Length: 60 min
Details
Sivan 17 5771, Sunday