The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Bava Metzia 15A, Shiur 115
Length: 40 min
Details
Adar 22 5766, Wed
Bava Metzia