The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Bava Metzia 35B, Shiur 143
Length: 53 min
Details
Iyar 25 5766, Tues
Bava Metzia