The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Bava Metzia 33B, Shiur 125
Length: 50 min
Details
Nisan 27 5766, Tues
Bava Metzia