The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel LeahLanguage
English
Download Stream
Bava Metzia 34A, Shiur 130
Length: 57 min
Details
Iyar 4 5766, Tues
Bava Metzia