Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Ma'amar HaIkrim #5 Ikkar 2 B'Ruchniyim (Lakewood Chabura) (6-3-15) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Ma'amar HaIkrim #7 Ikkar 3 Torah U'Mitzvot (Lakewood Chabura) (10-14-15) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Ma'amar HaIkrim #8 Ikkar 3 (#2) Torah U'Mitzvot, Ikkar 4 (#1) BaGmul (Lakewood Chabura) (10-21-15) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Maharal Hagadah (Gevuras 51 A) (5758 - shiur 1) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Maharal Hagadah (Gevuras 51 B) (5758 - shiur 2) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Maharal Hagadah (Gevuras 55 A) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Maharal Hagadah (Gevuras 55 B) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Maharal Hagadah (Gevuras 55 C) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Maharal Hagadah (Gevuras 55 D) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Maharal Hagadah (Gevuras 55 E) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Maharal Hagadah (Gevuras 56 B) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Maharal Hagadah (Gevuras 56 C) (Version 2 Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Maharal Hagadah (Gevuras 56 D) (Bulka) Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Maharal Hagadah (Gevuras 57) (5765) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Maharal Hagadah (Gevuras 61 A) (5773 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Maharal Hagadah (Gevuras 61 B) (5773 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Maharal Hagadah (Gevuras 61 C) (5773 #3) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Maharal Hagadah (Gevuras 61 D) (5773 #4) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Maharal Hagadah (Gevuras 61 E) (5773 #5) Rabbi Ahron Lopiansky 15 min
Maharal Hagadah (Gevuras 62 D) (5776 #1) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Maharal Hagadah (Gevuras 62 E) (5776 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Maharal Hagadah (Gevuras 62 F) (5776 #3) (cut off) Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Maharal Hagadah (Gevuras 62 G) (5776 #4) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Maharal Hagadah (Gevuros HaShem 62 I) (5777 #2) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Maharal Hagadah (Gevuros HaShem 62 J) (5777 #3) (3-29) Rabbi Ahron Lopiansky 15 min