The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Mishnah Berurah Siman 022 Shehechiyanu Seif 1; Siman 023 Tzitzis in Bais Kevaros Seif 1-3; Siman 024 Schar Tzitzis Seif 1-3 Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Mishnah Berurah Siman 024 Schar Tzitzis Seif 3-6 Rabbi Eliyahu Reingold 11 min
Mishnah Berurah Siman 025 Tefillin; Basic Laws Seif 01-02 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mishnah Berurah Siman 025 Tefillin; Basic Laws Seif 03-08 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Mishnah Berurah Siman 025 Tefillin; Basic Laws Seif 09-11 Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Mishnah Berurah Siman 025 Tefillin; Basic Laws Seif 11-12 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Mishnah Berurah Siman 025 Tefillin; Basic Laws Seif 13; Siman 026 Only one Tiffilah Seif 1-3 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Mishnah Berurah Siman 027 Hanachas Tefillin Seif 01-03 Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Mishnah Berurah Siman 027 Hanachas Tefillin Seif 03-05 Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Mishnah Berurah Siman 027 Hanachas Tefillin Seif 06-08 Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Mishnah Berurah Siman 027 Hanachas Tefillin Seif 09-11 Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Mishnah Berurah Siman 028 Chalitzas Tefillin Seif 1-3 ; Siman 029 Seif 1 Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Mishnah Berurah Siman 030 Zman Hanachas Tefillin Seif 01-06 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Mishnah Berurah Siman 031 Tefillin on Shabbos and YomTov Seif 1-2; Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 01-02 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 03-04 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 04-06 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 06 Rabbi Eliyahu Reingold 13 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 06-08 Rabbi Eliyahu Reingold 26 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 08-13 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 14-16 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 16 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 16-17 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 17-18 Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 18 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Mishnah Berurah Siman 032 Dinei Hatefillin Seif 18-20 Rabbi Eliyahu Reingold 30 min