The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Chochmas Adam - Shiur 50, Klal 89 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Chochmas Adam - Shiur 51, Klal 89 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Chochmas Adam - Shiur 52, Klal 89 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Chochmas Adam - Shiur 53, Klal 89 Rabbi Yisroel Reisman 29 min
Chochmas Adam - Shiur 54, Klal 105 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Chochmas Adam - Shiur 55, Klal 149 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chochmas Adam - Shiur 56, Klal 149 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Chochmas Adam - Shiur 57, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 16 min
Chochmas Adam - Shiur 58, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Chochmas Adam - Shiur 59, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Chochmas Adam - Shiur 6, Klal 66 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chochmas Adam - Shiur 60, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Chochmas Adam - Shiur 61, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 62, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Chochmas Adam - Shiur 63, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chochmas Adam - Shiur 64, Klal 40 Rabbi Yisroel Reisman 25 min
Chochmas Adam - Shiur 65, Klal 41 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 66, Klal 42 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Chochmas Adam - Shiur 67, Klal 42 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 68, Klal 42 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chochmas Adam - Shiur 69, Klal 42 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Chochmas Adam - Shiur 7, Klal 66 Rabbi Yisroel Reisman 18 min
Chochmas Adam - Shiur 70, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 71, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 23 min
Chochmas Adam - Shiur 72, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 20 min