Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Hilchos Halicha B'Shabbos, Hotzaah (Siman 301)05 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5775).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Hilchos Halicha B'Shabbos, Hotzaah (Siman 301)06 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5775).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Hilchos Halicha B'Shabbos, Hotzaah (Siman 301)06 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5775).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 1 - Introduction ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 74-75.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 2 - Keneged Ervah ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 74-75.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 3- Kol Isha ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 74-75.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 11 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 4-Libo Roeh es Haervah ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 74-75.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 5-Tzoah and Mei Raglayim 1 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 76-77.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 13 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 6-Tzoah and Mei Raglayim 2 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 79-80.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 11 min
Hilchos Kedushas Mokom Tefilah 7-Tzoah and Mei Raglayim 3 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 79,81.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 10 min
Hilchos Ksivas Sefer Torah 1 (8 Elul 5774).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 12 min
Hilchos Ksivas Sefer Torah 2 (9 Elul 5774).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 9 min
Hilchos Mashiv Haruach U'Morid Hageshem (Mishnah Brurah Seder-Cheshvan 5776).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 8 min
Hilchos Pesukei D'Zimra 1 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 51.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 24 min
Hilchos Pesukei D'Zimra 2 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 52-53.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Hilchos Shabbos- Asiyas Ohel 1- Introduction Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Hilchos Shabbos- Asiyas Ohel 2- Geder Issur Ohel Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Hilchos Shabbos- Asiyas Ohel 3- Lego, Umbrellas, Sliding Doors Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Hilchos Shabbos- Bishul 08- Hakdama to Hatmana Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Hilchos Shabbos- Bishul 1- Introduction to Shehiyah and Chazara Rabbi Eliyahu Reingold 39 min
Hilchos Shabbos- Bishul 2- Svara of Heter of Garuf and Katum Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Hilchos Shabbos- Bishul 3- Kitmah v'Huvara Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Hilchos Shabbos- Bishul 4- Mechzi K'mevashail and Shema Yechateh Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Hilchos Shabbos- Bishul 5- Semicha and Shehiyah Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
Hilchos Shabbos- Bishul 6- Kedeirah Al Gabi Kedeirah Rabbi Eliyahu Reingold 59 min