The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Sifrei Kodesh

Speaker Filter Box:
Chochmas Adam - Shiur 73, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 23 min
Chochmas Adam - Shiur 74, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Chochmas Adam - Shiur 75, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 76, Klal 44 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Chochmas Adam - Shiur 77, Klal 45 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Chochmas Adam - Shiur 8, Klal 66 Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Chochmas Adam - Shiur 9, Klal 67 Rabbi Yisroel Reisman 29 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-1, Shiur 66 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-10, Shiur 75 Rabbi Yisroel Reisman 25 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-11, Shiur 76 Rabbi Yisroel Reisman 24 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-12, Shiur 77 Rabbi Yisroel Reisman 23 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-13, Shiur 78 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-14, Shiur 79 Rabbi Yisroel Reisman 23 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-15, Shiur 80 Rabbi Yisroel Reisman 25 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-16, Shiur 81 Rabbi Yisroel Reisman 21 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-17, Shiur 82 Rabbi Yisroel Reisman 25 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-18, Shiur 83 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-19, Shiur 84 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-2, Shiur 67 Rabbi Yisroel Reisman 17 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-20, Shiur 85 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-21, Shiur 86 Rabbi Yisroel Reisman 8 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-22, Shiur 87 Rabbi Yisroel Reisman 22 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-23, Shiur 88 Rabbi Yisroel Reisman 19 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-24, Shiur 89 Rabbi Yisroel Reisman 20 min
Sefer HaKuzari, Maamar 2-25, Shiur 90 Rabbi Yisroel Reisman 21 min