Halacha

Speaker Filter Box:
Aveidah Umetziah 10 260.4-6 Rabbi Dov Kahan 62 min
Aveidah Umetziah 11 260.6 and 9 Rabbi Dov Kahan 61 min
Aveidah Umetziah 12 260.9-11 Rabbi Dov Kahan 58 min
Aveidah Umetziah 13 261 Rabbi Dov Kahan 64 min
Aveidah Umetziah 14 263 Rabbi Dov Kahan 62 min
Aveidah Umetziah 15 264.1-2 and 265 Rabbi Dov Kahan 61 min
Aveidah Umetziah 16 266 Rabbi Dov Kahan 60 min
Aveidah Umetziah 17 267.1-3 Rabbi Dov Kahan 62 min
Aveidah Umetziah 18 267.4-7 Rabbi Dov Kahan 60 min
Aveidah Umetziah 19 264.3 Rabbi Dov Kahan 63 min
Aveidah Umetziah 20 264.3 Rabbi Dov Kahan 60 min
Aveidah Umetziah 21 264.4 Rabbi Dov Kahan 59 min
Aveidah Umetziah 22 264.4 Rabbi Dov Kahan 62 min
Aveidah Umetziah 23 264.4 Rabbi Dov Kahan 71 min
Aveidah Umetziah 24 264.4-5 Rabbi Dov Kahan 67 min
Aveidah Umetziah 26 264.7-8 Rabbi Dov Kahan 62 min
Bar Metzra - Various Heterim Rabbi Dov Kahan 62 min
Bar Metzra 01 175.5-6 Rabbi Dov Kahan 62 min
Bar Metzra 02 175.6-7 Rabbi Dov Kahan 68 min
Bar Metzra 03 175.7-8 Rabbi Dov Kahan 62 min
Bar Metzra 04 175.9-10 Rabbi Dov Kahan 60 min
Bar Metzra 05 175.11-12 Rabbi Dov Kahan 68 min
Bar Metzra 06 175.38-39 Rabbi Dov Kahan 59 min
Bar Metzra 07 175.43 Rabbi Dov Kahan 63 min
Bar Metzra 08 175.44-46 Rabbi Dov Kahan 63 min