Halacha

Speaker Filter Box:
Mekach Taos 6 - Shney Minim Rabbi Dov Kahan 44 min
Mekach Taos 7 - Mocher Dvar Issur Rabbi Dov Kahan 50 min
Mekach Taos 8 - Nimtza Mocher Dvar Issur Rabbi Dov Kahan 36 min
Mi Shepora 01 204.1 Rabbi Dov Kahan 57 min
Mi Shepora 02 204.2-4 Rabbi Dov Kahan 59 min
Mi Shepora 03 204.5-7 Rabbi Dov Kahan 61 min
Mi Shepora 04 204.7-9 Rabbi Dov Kahan 60 min
Mi Shepora 05 204.10-11 Rabbi Dov Kahan 59 min
Moser 01 388.2 Rabbi Dov Kahan 60 min
Moser 02 388.2 Rabbi Dov Kahan 62 min
Moser 03 388.2 Rabbi Dov Kahan 57 min
Moser 04 388.3-4 Rabbi Dov Kahan 59 min
Moser 05 388.4-5 Rabbi Dov Kahan 61 min
Moser 06 388.6 Rabbi Dov Kahan 65 min
Moser 07 388.7 Rabbi Dov Kahan 61 min
Moser 08 388.7-8 Rabbi Dov Kahan 62 min
Moser 09 388.9-11 Rabbi Dov Kahan 61 min
Moser 1 - Hakdama - Chiyuvo V`isuro Rabbi Dov Kahan 52 min
Moser 10 388.11-12 Rabbi Dov Kahan 61 min
Moser 11 388.13-16 Rabbi Dov Kahan 61 min
Moser 2 - L`abed Mamono Rabbi Dov Kahan 49 min
Nezikin 01 378.1-2 Rabbi Dov Kahan 61 min
Nezikin 02 378.3-7 Rabbi Dov Kahan 58 min
Nezikin 03 378.7-8 Rabbi Dov Kahan 60 min
Nezikin 04 378.8-9 Rabbi Dov Kahan 58 min