Halacha

Speaker Filter Box:
Hilchos Bedikas Chametz 5769 Rabbi Eliyahu Reingold 52 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773) Devarim Habaim Machmas Haseudah 01- Beracha Achrona.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773) Devarim Habaim Machmas Haseudah 02-Shinui Makom.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773) Devarim Habaim Machmas Haseudah 03-Hesech Hadaas; Berachos B'emtza Haseuda.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773)-Mezonos 01-Bread products.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773)-Mezonos 02-Tzuras Lechem.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 13 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773)-Mezonos 03-Boiled Dough.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773)-Mezonos 04-Cooked Grains.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Hilchos Berachos ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5773)-Mezonos 07-Al Hamichya.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Hilchos Binyan Succah Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Hilchos Birchos Krias Shma 1 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 58-59.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Hilchos Birchos Krias Shma 2-Mitzvos Tzrichos Kavanah( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 60.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Hilchos Birchos Krias Shma 3-Reading Shma Properly-Language, Sound and Dikdukim in Krias Shma( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 61-62.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 16 min
Hilchos Birchos Krias Shma 4 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 63-64.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Hilchos Birchos Krias Shma 5 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 65.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Hilchos Birchos Krias Shma 6 ( Mishnah Brurah Seder-Summation 5774)-Siman 66-67.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 17 min
Hilchos Bishul Part 2 - Chazara (20 Shevat 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Hilchos Bishul Part 3 - Bishul Rabbi Eliyahu Reingold 52 min
Hilchos Bishul Part 4 - Hatmana Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Hilchos Chanukah Rabbi Eliyahu Reingold 63 min
Hilchos Chanukah (23 Kislev 5772) Rabbi Eliyahu Reingold 63 min
Hilchos Chanukah 1(Mishnah Brurah Seder-22 Kislev 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Hilchos Chanukah 1(Mishnah Brurah Seder-22 Kislev 5776).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Hilchos Chanukah 1(Mishnah Brurah Seder-22 Kislev 5776).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Hilchos Chanukah 2(Mishnah Brurah Seder-24 Kislev 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 16 min