Halacha

Speaker Filter Box:
Mazik 2 - Matzil Sheshavar Keilim Rabbi Dov Kahan 54 min
Mechiras Chometz 01 - Kinyanim Rabbi Dov Kahan 37 min
Mechiras Chometz 02 - In Advance Rabbi Dov Kahan 59 min
Mekach Taos 01 232.1-2 Rabbi Dov Kahan 59 min
Mekach Taos 02 232.3-4 Rabbi Dov Kahan 58 min
Mekach Taos 03 232.5-6 Rabbi Dov Kahan 58 min
Mekach Taos 04 232.7-9 Rabbi Dov Kahan 54 min
Mekach Taos 05 232.10-14 Rabbi Dov Kahan 58 min
Mekach Taos 06 232.15-18 Rabbi Dov Kahan 62 min
Mekach Taos 07 232.19-21 Rabbi Dov Kahan 61 min
Mekach Taos 08 232.22-23 Rabbi Dov Kahan 57 min
Mekach Taos 09 233 Rabbi Dov Kahan 61 min
Mekach Taos 1 - Midah Mishkal Uminyan Rabbi Dov Kahan 55 min
Mekach Taos 10 234 Rabbi Dov Kahan 58 min
Mekach Taos 2 - Mum Over Rabbi Dov Kahan 55 min
Mekach Taos 3 - Bakra Rabbi Dov Kahan 50 min
Mekach Taos 4 - Avad Mekach Rabbi Dov Kahan 47 min
Mekach Taos 5 - Rov Vechazaka Rabbi Dov Kahan 46 min
Mekach Taos 6 - Shney Minim Rabbi Dov Kahan 44 min
Mekach Taos 7 - Mocher Dvar Issur Rabbi Dov Kahan 50 min
Mekach Taos 8 - Nimtza Mocher Dvar Issur Rabbi Dov Kahan 36 min
Mi Shepora 01 204.1 Rabbi Dov Kahan 57 min
Mi Shepora 02 204.2-4 Rabbi Dov Kahan 59 min
Mi Shepora 03 204.5-7 Rabbi Dov Kahan 61 min
Mi Shepora 04 204.7-9 Rabbi Dov Kahan 60 min