Halacha

Speaker Filter Box:
Sefer Chofetz Chaim 06-20-10 Rabbi Avrohom Kanarek 5 min
Sefer Chofetz Chaim 06-21-10 Rabbi Avrohom Kanarek 6 min
Circumcision (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Circumcision (b) Rabbi Dovid Kaplan 18 min
Covering Ones Head (a) Rabbi Dovid Kaplan 28 min
Covering Ones Head (b) Rabbi Dovid Kaplan 15 min
Don't Steal, Oaths, Vows (b) Rabbi Dovid Kaplan 12 min
Doubtful Sins (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Doubtful Sins (b) Rabbi Dovid Kaplan 5 min
Gifts For The Poor (a) Rabbi Dovid Kaplan 30 min
Gifts For The Poor (b) Rabbi Dovid Kaplan 9 min
Giving Charity, Obligations (a Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Giving Charity, Obligations (b Rabbi Dovid Kaplan 7 min
Gossiping & Slander (a) Rabbi Dovid Kaplan 30 min
Gossiping & Slander (b) Rabbi Dovid Kaplan 28 min
Introduction / Honoring Parent Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Judging People Favorably (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Judging People Favorably (b) Rabbi Dovid Kaplan 30 min
Laws Of Judges, Judging Favorably Rabbi Dovid Kaplan 15 min
Laws Of Judges, Judging Favorably Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Power Of Speech (a) Rabbi Dovid Kaplan 27 min
Power Of Speech (b) Rabbi Dovid Kaplan 24 min
1 - Halachos of Pas Haba b'Kisnin Rabbi Nissan Kaplan 52 min
1 - Halochos of Shabbas and Borer Rabbi Nissan Kaplan 60 min
2 - Halachos of Pas Haba b'Kisnin - Pizza Mezonos Rolls Rabbi Nissan Kaplan 67 min