Halacha

Speaker Filter Box:
Gviyas Chov 06 97.6 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 07 97.6 Rabbi Dov Kahan 63 min
Gviyas Chov 08 97.6-8 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 09 97.8-10 Rabbi Dov Kahan 62 min
Gviyas Chov 10 97.10-11 Rabbi Dov Kahan 59 min
Gviyas Chov 11 97.12-13 Rabbi Dov Kahan 62 min
Gviyas Chov 12 97.14 Rabbi Dov Kahan 63 min
Gviyas Chov 13 97.14-15 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 14 97.15 Rabbi Dov Kahan 64 min
Gviyas Chov 15 97.15-16 Rabbi Dov Kahan 63 min
Gviyas Chov 16 97.16-19 Rabbi Dov Kahan 66 min
Gviyas Chov 17 20-21 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 18 97.21-23 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 19 97.23 Rabbi Dov Kahan 63 min
Gviyas Chov 20 97.23-24 Rabbi Dov Kahan 68 min
Gviyas Chov 21 97.24-26 Rabbi Dov Kahan 61 min
Gviyas Chov 22 97.27-30 Rabbi Dov Kahan 65 min
Hasagas Gvul 01 156.1-2 Rabbi Dov Kahan 59 min
Hasagas Gvul 02 156.2-3 Rabbi Dov Kahan 60 min
Hasagas Gvul 03 156.4-5 Rabbi Dov Kahan 59 min
Hasagas Gvul 04 156.5 Rabbi Dov Kahan 60 min
Hasagas Gvul 05 156.5 Rabbi Dov Kahan 63 min
Hasagas Gvul 06 156.5 Rabbi Dov Kahan 58 min
Hasagas Gvul 07 156.5-7 Rabbi Dov Kahan 59 min
Hasagas Gvul 08 156.7 Rabbi Dov Kahan 59 min