Halacha

Speaker Filter Box:
Umnim 07 306.4-5 Rabbi Dov Kahan 64 min
Umnim 08 306.5 Rabbi Dov Kahan 63 min
Umnim 09 306.6 Rabbi Dov Kahan 60 min
Umnim 10 306.6-8 Rabbi Dov Kahan 66 min
Yored 01 375.1 Rabbi Dov Kahan 62 min
Yored 02 375.1-2 Rabbi Dov Kahan 60 min
Yored 03 375.2 Rabbi Dov Kahan 63 min
Yored 04 375.2-3 Rabbi Dov Kahan 61 min
Yored 05 375.3 Rabbi Dov Kahan 65 min
Yored 06 375.4 Rabbi Dov Kahan 63 min
Yored 07 375.5-6 Rabbi Dov Kahan 63 min
Yored 08 375.7 Rabbi Dov Kahan 63 min
Yored 09 375.7 Rabbi Dov Kahan 64 min
Yored 10 375.7-9 Rabbi Dov Kahan 63 min
Yored L'toch Umnaso Rabbi Dov Kahan 35 min
Zoning Board - Practical Halacha Rabbi Dov Kahan 69 min
What is Hezik in the Torah Rabbi Yudah Kahn 29 min
Circumcision (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Circumcision (b) Rabbi Dovid Kaplan 18 min
Covering Ones Head (a) Rabbi Dovid Kaplan 28 min
Covering Ones Head (b) Rabbi Dovid Kaplan 15 min
Don't Steal, Oaths, Vows (b) Rabbi Dovid Kaplan 12 min
Doubtful Sins (a) Rabbi Dovid Kaplan 31 min
Doubtful Sins (b) Rabbi Dovid Kaplan 5 min
Gifts For The Poor (a) Rabbi Dovid Kaplan 30 min