Halacha

Speaker Filter Box:
062 Miketz-Chanukah - Kavsah ein zakuk lah Rabbi Avi Haber 46 min
Chanukah 5776 Can an Achsanai make a bracha? Is extra oil a hiddur? Rabbi Avi Haber 30 min
Mitzvas Achilah B'erev Yom Kippur Rabbi Avi Haber 41 min
Shnayim Mikra V'echad Targum Rabbi Avi Haber 34 min
Steering Someone Wrong-Bain Adam L'Makom or Bain Adam L'Chaveiro (Veterans' Day 5776) Rabbi Avi Haber 47 min
Teshuva - Lav Hanitak Le'essay Rabbi Avi Haber 38 min
The 13 Ikarim - Shiur 2 Rabbi Dov Halperin 24 min
Twilight #1 Rabbi Dov Halperin 33 min
Twilight #4 Rabbi Dov Halperin 30 min
Twilight #5 Rabbi Dov Halperin 32 min
Using Timers On Shabbos Rabbi Dov Halperin 23 min
Shmiras Shabbos - 4 Iyar 5764 Rabbi Chaim Halpern 52 min
Birchas HaHama Rabbi Dovid Heber 61 min
Birkas Hachamah - Blessing over the Sun (TCN broadcast) Rabbi Dovid Heber 65 min
Kashrus of Medications and Dietary Supplements Rabbi Dovid Heber 58 min
Laws Of Tzedakah And Maaser Rabbi Dovid Heber 14 min
Laws Of Yichud Rabbi Dovid Heber 82 min
Lifnei Iveir Rabbi Dovid Heber 51 min
Measurments Part 1 Of 3 Rabbi Dovid Heber 28 min
Measurments Part 2 Of 3 Rabbi Dovid Heber 29 min
Measurments Part 3 Of 3 Rabbi Dovid Heber 28 min
Shiur 02 - Kevius Ha'Shanah - Determining the Year Rabbi Dovid Heber 55 min
Shiur 03 - A"T Ba"Sh & Daled Dechiyos - Determining Rosh Hashanah Rabbi Dovid Heber 53 min
Shiur 04 - Daled Dechiyos, The Tur's 247 Year Cycle, Parshiyos Mechubarim Rabbi Dovid Heber 57 min
Shiur 05 - Z'man Kiddush Levona, Standard Time Rabbi Dovid Heber 52 min