Halacha

Speaker Filter Box:
Hasagas Gvul 09 156.7 Rabbi Dov Kahan 61 min
Kibud Av 01 Hakdama Rabbi Dov Kahan 63 min
Kibud Av 02 240.1 Rabbi Dov Kahan 62 min
Kibud Av 03 240.2 Rabbi Dov Kahan 66 min
Kibud Av 04 240.2-4 Rabbi Dov Kahan 63 min
Kibud Av 05 240.2-5 Rabbi Dov Kahan 66 min
Kibud Av 06 240.6 Rabbi Dov Kahan 61 min
Kibud Av 07 240.7 Rabbi Dov Kahan 56 min
Kibud Av 08 240.7 Rabbi Dov Kahan 60 min
Kibud Av 09 240.8 Rabbi Dov Kahan 65 min
Kibud Av 10 240.8-9 Rabbi Dov Kahan 62 min
Kibud Av 11 240.10-12 Rabbi Dov Kahan 61 min
Kibud Av 12 240.13 Rabbi Dov Kahan 65 min
Kibud Av 13 240.14 Rabbi Dov Kahan 64 min
Kibud Av 14 240.14-15 Rabbi Dov Kahan 68 min
Kibud Av 15 240.16-17 Rabbi Dov Kahan 63 min
Kibud Av 16 240.17-18 Rabbi Dov Kahan 64 min
Kibud Av 17 240.19-20 Rabbi Dov Kahan 61 min
Kibud Av 18 240.21 Rabbi Dov Kahan 64 min
Kibud Av 19 240.22-23 Rabbi Dov Kahan 65 min
Kibud Av 20 240.24 Rabbi Dov Kahan 59 min
Kibud Av 21 240.25 Rabbi Dov Kahan 70 min
Lo Sachmod 01 359.10 Rabbi Dov Kahan 58 min
Lo Sachmod 02 359.10 Rabbi Dov Kahan 58 min
Lo Sachmod 03 359.10-12 Rabbi Dov Kahan 59 min