Sefer Shemos

Return To: Chumash

Shemos
Va'eira
Bo
Beshalach
Yisro
Mishpatim
Terumah
Tetzaveh
Ki Sisa
Vayakhail
Pekudei
Speaker Filter Box:
Parshas Bo - Shiur #1 Rabbi Gedaliah Anemer 47 min
Parshas Bo - Shiur #2 Rabbi Gedaliah Anemer 42 min
Parshas Ki-Sisa Rabbi Gedaliah Anemer 47 min
Parshas Mishpatim No .1 Rabbi Gedaliah Anemer 47 min
Parshas Mishpatim No .2 Rabbi Gedaliah Anemer 41 min
Parshas Shemos Shiur #1 Rabbi Gedaliah Anemer 51 min
Parshas Shemos Shiur #2 Rabbi Gedaliah Anemer 40 min
Parshas Terumah No.1 Rabbi Gedaliah Anemer 43 min
Parshas Tetzaveh Rabbi Gedaliah Anemer 52 min
Parshas Va'eira - Shiur 1 Rabbi Gedaliah Anemer 53 min
Parshas Va'eira - Shiur 2 Rabbi Gedaliah Anemer 38 min
Parshas Vaeira - Shiur #3 Rabbi Gedaliah Anemer 22 min
Parshas Vayakhail-Pekudei Rabbi Gedaliah Anemer 45 min
Parshas Vayakhail-Pekudei Rabbi Gedaliah Anemer 45 min
Parshas Yisro Shiur #1 Rabbi Gedaliah Anemer 38 min
Parshas Yisro Shiur #2 Rabbi Gedaliah Anemer 32 min
Beshalach Rabbi Berel Bell 29 min
Beshalach Rabbi Berel Bell 5 min
Shemos Rabbi Moshe Bergman 35 min
Beshalach 5763 Rabbi Yitzchak Berkowitz 29 min
Beshalach 5764 Rabbi Yitzchak Berkowitz 30 min
Ki Sisa 5763 Rabbi Yitzchak Berkowitz 30 min
Mishpatim 5763 Rabbi Yitzchak Berkowitz 26 min
Mishpatim 5764 Rabbi Yitzchak Berkowitz 23 min
Pekudei 5763 Rabbi Yitzchak Berkowitz 26 min