Sefer Shoftim

Return To: Nach

Speaker Filter Box:
01 Introduction to Shoftim (Rus) (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 57 min
02 Shoftim 2 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 52 min
03 Shoftim 3 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 58 min
04 Shoftim 4 (2013) Rabbi Yitzchak Breitowitz 60 min
Navi - Shoftim 01-18-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 123 min
Navi - Shoftim 01-25-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Navi - Shoftim 02-1-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 62 min
Navi - Shoftim 02-8-01 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 10-19-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 12-5-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 7-18-93 (pesel Micha) Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Navi - Shoftim 9-14-93 Rabbi Yitzchak Breitowitz 93 min
Parshas Shoftim 9-7-92 (living In 2 Worlds) Rabbi Yitzchak Breitowitz 111 min
Hilchot Melachim; The Mashiach #2 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Hilchot Melachim; The Mashiach #1 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Hilchot Melachim; The Mashiach #3 Rabbi Ahron Lopiansky 10 min
Tanach (09) Shoftim - Judges Rabbi Doniel Pransky 71 min
Sefer Shoftim Chapter 4 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 33 min
Sefer Shoftim: Chapter 10 Rabbi Hillel Shaps 44 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 46 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 43 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 3) Rabbi Hillel Shaps 48 min
Sefer Shoftim: Chapter 11 (Part 4) Rabbi Hillel Shaps 60 min
Sefer Shoftim: Chapter 12 (Part 1) Rabbi Hillel Shaps 48 min
Sefer Shoftim: Chapter 13 (Part 2) Rabbi Hillel Shaps 44 min