Mishpatim

Return To: Sefer Shemos

Speaker Filter Box:
Sicha for Parshas Mishpatim Rabbi Aryeh Rottman 38 min
Haftorah Mishpatim Jeremiah 5776 Feb. 5 2016 Rabbi Shraga Senft 76 min
Galut U' G'ulah- Mishpatim 5745 Rabbi Moshe Shapira 77 min
Parshas Mishpatim 5752 - V'aleh haMishpatim, Chok u'Mishpat Rabbi Moshe Shapira 100 min
Parshas Mishpatim Shkalim 5751 - Hikdim Shikleihem Lshekel Rabbi Moshe Shapira 80 min
Parshas Mishpatim v'Shkalim 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Parshas Mishpatim, Shekalim - Machtzis Hashekel Matbeia Shel Aish Rabbi Moshe Shapira 45 min
Mishpatim Rabbi Benayahu Shmueli 62 min
Mishpatim 5777 Rabbi Shmaryahu Shulman 41 min
Mishpatim 5781 Rabbi Shmaryahu Shulman 60 min
#115 B'sugya D'yi'ud B'amah Ivri'ah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#44 Beinyonei Aseres Hadibros Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
#45 Beinyonei Eved Ivri Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 26 min
#83 B'din Eved Ivri Nimkar B'geneivasoi V'loi B'kfeiloi U'b'inyan Ge'ulas Eved Ivri, B'inyan Achrei Rabim L'hatois L'gabei Bnei Noiach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 36 min
Mishpatim 2007 Rabbi Mordechai Sitorsky 40 min
Mishpatim 5766 Rabbi Mordechai Sitorsky 38 min
Mishpatim 5768 Rabbi Mordechai Sitorsky 44 min
Mishpatim 5771 Rabbi Mordechai Sitorsky 48 min
Mishpatim 5772 Rabbi Mordechai Sitorsky 53 min
Haftara Mishpatim 02-01-16 Rabbi Reuven Stein 35 min
Parshas Mishpatim Identifying Yourself Rabbi Zvi Teitelbaum 30 min
Mishpatim Parsha Series 2 Tape 118 Rabbi Dov Ber Weisman 53 min
Mishpatim Parsha Series 3 Tape 218 Rabbi Dov Ber Weisman 55 min
Mishpatim 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 34 min
Mishpatim 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 43 min