Category

Language
English
Download Stream
#106 On Opening Library Books On Shabbos, Meleches Koisev, and Parshas Vayishlach
Length: 43 min
Details
B'din Pesichas U'segiras Seforim B'Shabbos Keshekasuv Oisiyois Al Chudei Hadafim, B'inyan Meleches Koisev B'Shabbos A''Y Chakikas Chok Toichois, B'inyanei Gid Hanasheh U'b'parshas Vayishlach