Devarim

Return To: Sefer Devarim

Speaker Filter Box:
Devarim and Transmission of the Written Torah Rabbi Yitzchak Breitowitz 29 min
Parshas Devarim Rabbi Yitzchak Breitowitz 58 min
Sefer Devorim 1-28-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 61 min
Sefer Devorim 1-28-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 78 min
Sefer Devorim 11-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Sefer Devorim 11-5-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 2-14-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 115 min
Sefer Devorim 2-2-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
Sefer Devorim 4-1-98 Rabbi Yitzchak Breitowitz 124 min
Sefer Devorim 6-2-99 Rabbi Yitzchak Breitowitz 68 min
Sefer Devorim 9-14-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 34 min
Sefer Devorim 9-17-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 100 min
Sefer Devorim 9-24-97 Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
164 Devarim 5767 Rabbi Yosef Elefant 22 min
Devarim 11-28-11 Rabbi Emanuel Feldman 34 min
01 Haftorah For Parshas Devarim - Shabbos Chazon Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Devarim 1st Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Devarim 2nd Aliah Rabbi Chaim Fessel 3 min
Leining For Parshas Devarim 3rd Aliah Rabbi Chaim Fessel 4 min
Leining For Parshas Devarim 4th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Leining For Parshas Devarim 5th Aliah Rabbi Chaim Fessel 7 min
Leining For Parshas Devarim 6th Aliah Rabbi Chaim Fessel 5 min
Leining For Parshas Devarim 7th Aliah Rabbi Chaim Fessel 2 min
Devarim 5767 Rabbi Yechezkel Freundlich 49 min
Devarim 5770 Hashem can be found only by those who seek Him Rabbi Menashe Goldberger 45 min