The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanukah - Shiur 3 Rabbi Gedalya Schorr 57 min
Chanukah - Shiur 4 Rabbi Gedalya Schorr 42 min
Pesach - Parshas Hachodesh Rabbi Gedalya Schorr 30 min
Pesach - Shabbos Hagodol Rabbi Gedalya Schorr 31 min
Pesach- Parshas Parah Rabbi Gedalya Schorr 30 min
Purim - Shiur 1 Rabbi Gedalya Schorr 31 min
Purim - Shiur 2 Rabbi Gedalya Schorr 31 min
Purim - Shiur 3 Rabbi Gedalya Schorr 23 min
Shavuos - Shiur 1 Rabbi Gedalya Schorr 82 min
Shavuos - Shiur 2 Rabbi Gedalya Schorr 29 min
Shavuos - Shiur 3 Rabbi Gedalya Schorr 21 min
Tu Beshevat Rabbi Gedalya Schorr 29 min
Chanukah - The Battle For Torah Rabbi Yitzchak Schwartz 27 min
Chanukah Surrounding Ourselves With Mitzvos-1 Rabbi Yitzchak Schwartz 15 min
Chanukah Surrounding Ourselves With Mitzvos-2 Rabbi Yitzchak Schwartz 6 min
Chanukah The Great Greek Exile Rabbi Yitzchak Schwartz 27 min
Connecting Judgement Shofar Blasts Rabbi Yitzchak Schwartz 27 min
Eating With Kedusha At The Seder Rabbi Yitzchak Schwartz 38 min
Pascal Sacrifice - A Deeper Understanding Rabbi Yitzchak Schwartz 22 min
Preparation For Shavous Rabbi Yitzchak Schwartz 32 min
Teshuva For Rosh Hashana-7 Step Process Rabbi Yitzchak Schwartz 27 min
The 10 Commandments And Purim Rabbi Yitzchak Schwartz 40 min
The 17th Of Tammuz Rabbi Yitzchak Schwartz 34 min
The Four Mitzvos Of Purim Rabbi Yitzchak Schwartz 33 min
The Heights Of Teshuva Rabbi Yitzchak Schwartz 55 min