The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Sukkos - Yeshivas Sukkah - 03 - Tavshil of 5 Minei Dagan, Kavana.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Sukkos - Yeshivas Sukkah - 04 - Layla Rishonah, Sleep.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Taanis - 1 - Level of Chiyuv.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Taanis - 2 - Eating Before a Taanis and Before Davening.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Taanis - 3 - Miscellaneous.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Tefilas Aseres Yemei Teshuvah 5777 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Tefilas Aseres Yemei Teshuvah 5777 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Tefilas rosh hashana- Atah Bichartanu; uvchan tain pachdicha(29 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Tefilas Rosh Hashana-Atah Hu Elokainu (29 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Tefilas Rosh Hashana; Directed Thought (Erev Rosh Hashana 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Tefilas yom kippur (foundations)5769 Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Tefillah- Required Kavanos (Erev Rosh Hashana 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Tefillas Rosh Hashanah -Aanim Zmiros; Zachrainu L'Chaim( Erev Rosh Hashanah 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Tekias Shofar-Eating Before Tekias Shofar(24 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Tekias Shofar-Hamitzvah(20 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Tekias Shofar-Hanhagas Hashomim(21 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Tekias Shofar-When to Repeat(23 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Ten Makkos ,Emunah and Yiras Shamayim( 18 Adar Sheini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Teshuva (11 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Teshuva is Drisha, and Drisha is Chaim( Erev Slichos 22 Elul 5772) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
The Four Sons and Their Message for Us (22 Adar 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Intrinsic Goodness of a Jew and Teshuva(2 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
The Light of Choshech Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
The Little Bit of Chanukah (13 Kislev 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
The Love of Rosh Hashana(20 Elul 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min