The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanuka - 5771 Hallel (Part 2 - Aggadata) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Chanuka - 5771 Kisvei Hakodesh And Ruach Hakodesh Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Chanuka - 5771 Tiferes Yisroel Hakdama #8 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Chanuka - 5772 An Unworldy Beauty (Pachad Yitzchak Ma'amar #7) (Yise) Rabbi Ahron Lopiansky 55 min
Chanuka - 5773 Hod And Yofi Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Chanuka - 5773 Man In The Image Of God Or Gods In The Image Of Man - Rav Hirsch On Chanuka Rabbi Ahron Lopiansky 61 min
Chanuka - 5773 Neros Shabbos and Neros Chanukah Rabbi Ahron Lopiansky 15 min
Chanuka - 5773 The Mitzvot Of Nerot Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Chanuka - 5774 #1 The Misyavnim (Rav Hirsch) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Chanuka - 5774 #3 The Light We Give Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Chanuka - 5775 The Mindfulness Of Memory (Ohr Gedaliyahu) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Chanuka - The Value Of Struggle (Alei Shor II 455, 456) (12-24-08) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Chanuka 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Chanuka 5776 Chaye Olam Natah B'Tocheinu (Ohr Gedaliyahu 1 - 3) (Passaic) (12-10-2015) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Chanuka 5776 Struggle & Chavivus (Philidelphia) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Chanuka 5776 The Greek Resentment To The Bris - From 27;00 (Tiferes Yisroel Perek 19 12-5-15) Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Chanuka 5776 The Slow Blossoming Of Redemption (Rav Hirsch) (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 60 min
Chanuka 5777 Mesirus Nefesh For Us (Sifsei Chaim) (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Chanuka 5778 A Separate Space as a Prerequisite For All Else (Rochester by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Chanuka 5779 Edus On Shechena (Agadot Sotah 54; Sotah 11a, b) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Chanuka 5779 The Essence Of Chinuch Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Chanuka Yavan & Techias HaMeisim (Derech HaChaim Perek 4 Mishna 23) Part 2 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Chanukah - 5759 Mai Chanukah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Chanukah - Shimon Hatzadik and "Yofi" 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Chanukah 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min