Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
#012 Short Shabbos talks -The Seudos 1 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#013 Short Shabbos talks -The Seudos 2 Rabbi Dovid Schoonmaker 3 min
#014 Short Shabbos talks - review of 1-13 Rabbi Dovid Schoonmaker 8 min
#015 Short Shabbos talks- Tefilos Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#016 Short Shabbos talks - Tefillas Sha.2 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#017 Short Shabbos talks- Tefillos #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#018 Short Shabbos talks- Tefillas Sh. #3 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#019 Short Shabbos talks - tefilas mincha Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#020 Short Shabbos talks- ba,bo,bam Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#021 Short Shabbos talks- the 3 Shemone Esrei's Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#22 Short Shabbos Talks - Mussaf #1 Rabbi Dovid Schoonmaker 5 min
#23 Short Shabbos Talks - Mussaf #2 Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#26 Short Shabbos Talks 2) Yom Hashvi'i Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
#27 Short Shabbos talks - the 4th commandment Rabbi Dovid Schoonmaker 4 min
12 Minutes On 12 Reasons To Be Happy On Rosh Hashana Rabbi Dovid Schoonmaker 12 min
Chanukah - connection of Torah Shebaal Peh and the oil.mp3 Rabbi Dovid Schoonmaker 17 min
Cheshbon Hanefesh Rabbi Dovid Schoonmaker 41 min
Doing long- lasting Teshuva according to Rav Yisrael Rabbi Dovid Schoonmaker 18 min
Elul and Rosh Hashanah Rabbi Dovid Schoonmaker 23 min
How to make the Nine Days meaningful Rabbi Dovid Schoonmaker 8 min
Intelligently facing the judgement of Rosh Hashana 5775 Rabbi Dovid Schoonmaker 20 min
Intelligently facing the judgement of Rosh Hashana 5775 Rabbi Dovid Schoonmaker 20 min
Relating to Churban Bayis Rabbi Dovid Schoonmaker 18 min
Relating to Churban Bayis in 2014 Rabbi Dovid Schoonmaker 18 min
Sefer Hachinuch on zechiras and mechias amalek Rabbi Dovid Schoonmaker 39 min