Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Haggadah Shiur 1 Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Haggadah Shiur 2 Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Haggadah Shiur 3 Rabbi Yitzchak Scher 60 min
Haggadah Shiur- Marror, Tefillah Rabbi Yitzchak Scher 26 min
Haggadah- the Tragic and Cruel Bondage Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Insights to Haggada 5774 Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Intro to Haggada 5774 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Intro to Lag Ba'Omer Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Intro to Teves and its 3 tragic days Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Intro to Teves and its 3 tragic days Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Intro To The Three Weeks Rabbi Yitzchak Scher 16 min
Kinnah 36 - Drishas Tzion Rabbi Yitzchak Scher 4 min
Kislev and the Purity of Binyamin Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Kislev- Illuminating the Darkness Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Making The Omer Count Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Megilas Eicha 2:2-7 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Megillas Eicha 2:8-13 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Megillas Esther Chap. 1 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Megillas Esther Chap. 2 Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Megillas Esther Chap. 3 Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Megillas Esther chap. 9-10 Rabbi Yitzchak Scher 58 min
Megillas Esther Chapter 4 Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Megillas Esther Chapter 5 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Megillas Esther Chapter 8 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Megillas Esther Chapters 6-7 Rabbi Yitzchak Scher 45 min