Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Tefillas Rosh Hashanah -Aanim Zmiros; Zachrainu L'Chaim( Erev Rosh Hashanah 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Tekias Shofar-Eating Before Tekias Shofar(24 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Tekias Shofar-Hamitzvah(20 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Tekias Shofar-Hanhagas Hashomim(21 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Tekias Shofar-When to Repeat(23 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Ten Makkos ,Emunah and Yiras Shamayim( 18 Adar Sheini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Teshuva (11 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Teshuva is Drisha, and Drisha is Chaim( Erev Slichos 22 Elul 5772) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
The Four Sons and Their Message for Us (22 Adar 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Intrinsic Goodness of a Jew and Teshuva(2 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
The Love of Rosh Hashana(20 Elul 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
The Maimonedian Concept of Confession (Woodside Synagogue-23 Elul 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
The Matzav in Eretz Yisrael; Our Relationship with HASHEM and Ourselves (17 Tammuz 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
The Pesach Purim Shavuos Triangle(18 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Pesach Purim Shavuos Triangle(18 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Purim, Pesach, and Shavuos Triangle; Insights into the Haggadah (ZGBM Pre-Pesach Shiur-Rabbi Eli Reingold Shlita)(27 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
The Seder is About You ( Girls School, 7 Nissan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
The Simcha of Yirah (Shoftim 5768) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
The Six Sections of the Haggada and Their Lessons-Parshas Tzav 5777.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 63 min
Time's Running Out, Where's the Afikomen (Agudah Parsha Shiur Tzav-Pesach 5777).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
True change and pachad hadin (motzei shabbos selichos5768) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Tzom Gedalia-Historic Background Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Tzom gedaliah-5769 Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Vidui-Returning to HASHEM-Yom Kippur 5777 Part 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Vidui-Returning to HASHEM-Yom Kippur 5777 Part 2 Rabbi Eliyahu Reingold 65 min