Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
17 Tammuz (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
17 Tammuz (2) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 16 min
17 Tammuz (3) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 16 min
Counting the Omer Rabbi Yehuda Leib Shapiro 45 min
Sefirat HaOmer (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
Sefirat HaOmer (2) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
Sefirat HaOmer (3) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min
The difference between the Omer and Shtei Halechem Rabbi Yehuda Leib Shapiro 46 min
The Three Weeks (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 18 min
The Three Weeks (2) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 16 min
Appreciation: An Intrinsic Part Of Sipur Yetzias Mitrayim Rabbi Hillel Shaps 38 min
Terumah 5777 Hilchos Purim Hilchos Megillah Rabbi Shmaryahu Shulman 50 min
#100 B'inyonei Yom Kipur Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 39 min
#120 Ktzas B'hilchos Purim Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 43 min
#122 B'inyan Bitul Chometz V'devorim She'b'lev Einom Devovim (Teshuvos RA''E Siman 23) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 27 min
#14 Bedin Stimas Hashinayim (Fillin''Gs Belaa''Z) Shebolu Chometz, Ubeoid Inyonei Pesach Veseder Leil Pesach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 43 min
#17 BeInyonei Sefiras HaOmer Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 38 min
#28 B'Din Choleh Sheyeish Boi Sakanah Shetzorich Le'echol B''Yom Kipur Im Yochol La'aalos L'krias HaTorah (Teshuvois RA''E Siman 24) Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 41 min
#30 Be'Inyonei Tekias Shoifar Ve'Rosh Hashanah Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 31 min
#42 Beinyan Issurei Na uMevushal Bekorban Pesach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#52 B'Sugya D'Arba Amos Shel Adom Koinois Loi, B'Din Bitul Chometz Betaaruvos Lifnei Hapesach, Ktzas Dinei Rosh Chodesh Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 44 min
#53 B'Inyonei Pesach Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 30 min
#55 B'inyan Sefriras Haomer V'Shomea K'oineh Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 29 min
#57 B'inyan Kesiva Kedibur B'Sefiras Haoimer (Teshuvos RA''E Simanim 29-32), U'b'inyan Teikef L'netilah Brocha Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 40 min
#59 B'inyan Nashim Sheshochu Ya'aleh V'yovoi B'birkas Hamozon B'yom tov U'beseder Leil Pesach U'beshvuos Shehakol Modim B'atzeres D'bo'inan Nami Lochem Rabbi Yaakov Moishe Shurkin 44 min