The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanuka 5778- 05 Seder Hadlaka 2 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanuka 5778- 06 Seder Hadlaka 3-Left to Right Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanuka 5778- 07 Preferred Oil Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chanuka 5778- 08 Hallel Rabbi Eliyahu Reingold 1 min
Chanuka 5778- 09 Leftover Oil Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chanukah Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Chanukah - 01 - Chavivus Hamitzvah; Prior to Hadlaka.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chanukah - 02 - Proper Time to Light - 1 - Introduction.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 03 - Proper Time to Light - 2 - Shkiah vs. Tzais.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 04 - Proper Time to Light - 3 - Exceptions.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 05 - Proper Place to Light - 1.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 06 - Proper Place to Light - 2.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 07 - Proper Place to Light - 3 - Achsanai.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 08 - Proper Place to Light - 4 - Neir Ish Ubaiso.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 09 - How to Light Properly - 1.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Chanukah - 10 - How to Light Properly - 2.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 11 - What to Use for Lighting.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 12 - Al Hanissim and Hallel.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah - 13 - Issur Hanaah and Leftover Oil.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Chanukah 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chanukah Mesibah 5778 Rabbi Merkin Rabbi Eliyahu Reingold 12 min
Chanukah- Parshas Vayeishev 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Chanukah-Chok and Value- Parshas Mikaitz 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Chanukkah and the Culture Around Us (22 Kislev 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Cheshbon-Ohr Lanefesh (Tzom Gedaliah 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min