The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Purim; L'Shem Shamayim(24 Shevat 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Questions are the Answer (16 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 39 min
Rebbi Akiva's Response to the Death of His Talmidim, and Lessons for Us (19 Iyar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Rosh Chodesh Shvat and Internalizing Torah (6 Shvat 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Rosh Hashana 13 Middos of Rachamim- 17b ( Erev Yom Kippur 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Rosh Hashanah - Hungry for Hashem ( 20 Elul 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Seder out of Chaos Version 1 Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
Seder out of Chaos- YISE(2 Nissan 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 58 min
Sederes Bnai Torah 04-Kiddush HASHEM-Chanukah (VaYeishev 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Sederes Bnai Torah 09-Simcha(Terumah-Purim 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Seeing HASHEM's Love for Us-Tisha B'Av 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Sefiras Haomer 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Sefiras Haomer 2 (Availus) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Sefiras Haomer 3 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Sefiras Haomer 3 (Lag B'Omer) Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Sefiras Haomer 4 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Self Esteem as a Prerequisite for Kabbalas HaTorah(9 Iyar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Selichos 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Selichos 2 Rabbi Eliyahu Reingold 1 min
Shabbos and Teshuvah to the M'kor (Erev Slichos 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Shabbos, Daas-Parshas Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Shavuos 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Shavuos is Chag Hakatzir; It's Message for Us (23 Iyar 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Shmittah 5775 and Your Esrog in 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Shmittah and 4 Minim (Motzai Yom Kippur 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min