The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
An Evening of Inspiration Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
An Evening of Inspiration-GWCK Event( Rabbis Winter, Rhine, Weinberg, Reingold) (24 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 79 min
Asara B'Teves on Erev Shabbos Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Asara B'Teves- Bnai Yishmael and Klal Yisrael (6 Teves 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Aveilus During Sefirah Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Avodas Elul and Chidush(6 Elul 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
Bein haMeitzarim - A Torah Thought for Tisha B'Av.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Bein haMeitzarim - The Nine Days - 1 - Clothes, Mending and Purchasing, Eating Meat.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - The Nine Days - 2 - Drinking Wine.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Bein haMeitzarim - The Nine Days - 3 - Washing Clothes.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Bein haMeitzarim - The Nine Days - 4 - Wearing Freshly Laundered Clothing.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Bein haMeitzarim - The Nine Days - 5 - Rechitza.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 1 - Introduction; Shehechiyanu.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 2 - Music and Dancing.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 3 - Marriage and Engagements.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 4 - Haircuts and Shaving.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 5 - Sakanah.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Bein haMeitzarim - The Three Weeks - 6 - Hanhagos Tovos.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 1 - Eating and Drinking, Rechitza.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 2 - Anointing, Wearing Shoes, Learning Torah.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 3 - Yeshiva al Haaretz, Seudah Mafsekes.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Bein haMeitzarim - Tisha B'av - 4 - Motzai Tisha B'Av.MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Beyond the Seder; Discussions for the Rest of Pesach (2 Nissan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 66 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chametz Found After Bedika; Chametz Shaino Yadua Rabbi Eliyahu Reingold 44 min