Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Seder Night Rabbi Shimshon Dovid Pincus 48 min
Seder Night II Rabbi Shimshon Dovid Pincus 46 min
Shavuos Preparation For Kabolas Hatorah I Rabbi Shimshon Dovid Pincus 47 min
Shavuos Preparation For Kabolas Hatorah II Rabbi Shimshon Dovid Pincus 31 min
The 9 Days - Recorded on the 7 Av, 5764 Rabbi Shimshon Dovid Pincus 80 min
The Nechamah For Tisha Beav, 7 Rabbi Shimshon Dovid Pincus 70 min
Asarah B'teves, The Ninth Of Teves, And The Pope Rabbi Shloime Pollak 22 min
Acharei Mos (01) Introduction to Yom Kippur Avoda 03-26-17 Rabbi Doniel Pransky 53 min
Aseres Yimai Teshuva - Power of Charata Rabbi Doniel Pransky 53 min
Beshalach (15) Purim - The War with Amalek and Tznius of Esther Rabbi Doniel Pransky 59 min
Birchas Haseder Rabbi Doniel Pransky 69 min
Bo (01) Purpose of Plagues Pesach Rabbi Doniel Pransky 54 min
Bo (02) Locusts Darkness Rabbi Doniel Pransky 53 min
Bo (03) Death of Jews Who Did Not Want to Leave Rabbi Doniel Pransky 51 min
Bo (04) First Born - Nissan - Korban Pesach Rabbi Doniel Pransky 54 min
Bo (05) Korban Pesach Rabbi Doniel Pransky 58 min
Bo (06) Four Sons Rabbi Doniel Pransky 43 min
Bo (07) Death of First Born - Matzah Rabbi Doniel Pransky 45 min
Bo (08) How Many Jews - 430 Years - Korban Pesach Laws Rabbi Doniel Pransky 51 min
Bo (09) Redeeming Firstborns - Tefillin Rabbi Doniel Pransky 37 min
Construction and Renovation of a Shul - A Chanuka Discussion Rabbi Doniel Pransky 45 min
Creation (70) Vayishlach Yom Kippur, Jacob Meets Esau Rabbi Doniel Pransky 60 min
Days of Majesty - Introducing G-ds Grandeur into our Lives Rabbi Doniel Pransky 24 min
Drinking on Purim Rabbi Doniel Pransky 47 min
Erev Pesach, Shabbos and the Defeat of Sancherev Rabbi Doniel Pransky 63 min