Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ohr Chadash Daf 112, Daf 113 V'Yehee Uman (5776 #2) (03-22-16) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Ohr Chadash Daf 173 -- 175 (YISE 3 Adar Sheini 5771) Rabbi Ahron Lopiansky 56 min
Ohr Chadash Daf 66 (part 1) -- Rebbi Chanina bar Papa (p.1 5769)[1] Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Ohr Chadash Daf 66 (part 2) -- Rebbe Chanina bar Papa p.2 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Ohr Gedalyahu On Chanuka (YISE 25 Kislev 5775) The Mindfulness of Memory Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Pesach 5772 #1 Leil Pesach; Ki Yishalcha -- Sod Yesharim (Beis) Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Pesach 5772 #2 Omer and Yearning -- Sod Yesharim (Nun Gimmel) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Pesach 5772 #3 Pesach and Techiyas HaMeisim -- Sod Yesharim (Shabbos Chol HaMoed Beis) Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Pesach 5772 #4 Zman and Et -- Neilas HaChag Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Pesach 5773 #1 Mitzvat Matzah -- Derech Mitzvosecha (p. 23) Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Pesach 5773 #2 Overcoming The Yam -- Neilas HaChag Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Pesach 5773 #3 A Practical Approach To The Seder Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Pesach 5775 Matzah & Emunah (03-18-15) (Rochester by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Pesach 5775 Ramchal's Ma'amar HaChochma On Pesach #1 (Lakewood Chabura by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Pesach 5775 Ramchal's Ma'amar HaChochma On Pesach #2 (Lakewood Chabura by Skype) Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Pesach 5776 Five Reasons For The Galus (Hakdama To Siach Yitzchak) (Rochester by skype, 04-14-16) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Pesach 5776 Shira; The Praise Of Inspiration (Shvii Shel Pesach) Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Pesach Hachnassas Orchim & Pesach (Alei Shor II 202, 203) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Pesach The Four Cups and Freedom (Derech HaChaim Perek 3 Mishna 14 Part 3) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Purim - Essence Of A Nes 5759 Rabbi Ahron Lopiansky 93 min
Purim - The Retroactive Redemption Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Purim 5759 Sleep and the Revelation Of One's Depths (Purim 2) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Purim 5760 & 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 93 min
Purim 5760 Tiva Imposed From Outside, Tshuka Welling From Within (Purim 1) Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Purim 5761 The Megilla; How The Eternal Torah Reaches Every One (Purim 3) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min