The Torah learned should be
a zechus for a Refuah Shleima for
Yonatan Micha ben Rayzel Leah

Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Megilas Rus Rabbi Dovid Grossman 79 min
Meimid Har Sinei Rabbi Dovid Grossman 79 min
Bamidbar 5775 Yegiah Batorah Rabbi Avi Haber 35 min
chanuka 5777 - Lights burning longer; the essence of the mitzvah Rabbi Avi Haber 38 min
Chanukah Ner Ha'emtza'i 5774 Rabbi Avi Haber 42 min
Emor 5775 Sefiras Haomer Rabbi Avi Haber 44 min
Inyanei Hagadah 5774 Rabbi Avi Haber 39 min
lag b'omer parshas emor 5773 Rabbi Avi Haber 35 min
Pesach Matzah Kol Shiva 5773 Rabbi Avi Haber 35 min
VeHigadeta Levincha 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Yom Tov 5776 - Simchas Yom Tov Rabbi Avi Haber 43 min
Zachor 5774 part 1 Rabbi Avi Haber 15 min
Zachor 5774 part 2 Rabbi Avi Haber 20 min
A Deep Understanding Of Michilah Rabbi Yaacov Haber 41 min
Doing Repentence & Yom Kippur Rabbi Yaacov Haber 51 min
How To Ask And Give Michilah Rabbi Yaacov Haber 32 min
Matzah Lightness To Dark - Part 1 Rabbi Yaacov Haber 33 min
Matzah Lightness To Dark - Part 2 Rabbi Yaacov Haber 36 min
Mitzvah Of Reading The Megillah Rabbi Yaacov Haber 31 min
Naasay V'nishma At Har Sinai Rabbi Yaacov Haber 30 min
Purim - Part 1 Rabbi Yaacov Haber 42 min
Purim - Part 2 Rabbi Yaacov Haber 20 min
Repentence In Public Rabbi Yaacov Haber 47 min
The Beginnings Of Teshuva Rabbi Yaacov Haber 5 min
The Difference Between Teshuva Of Fear & Love Rabbi Yaacov Haber 48 min