Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Kinnah 25 - 1st destuction of Kehilos - Tefilas Av HaRachamim Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 25 - One root for all Churban Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 25 - Pure Ahavah Pulls to HKBH During Death Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 25 - Yachid Is Abberation, Tzibbur Is Shechinah Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 26 - Rachel gave her being, Tanchumin of hevel, no fair exchange Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 26&27 - Power of Maavir al Midosav Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Kinnah 26,27 - Klal Yisroel sees itself as Doros Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 26,27 - Maavir Al Middosav, Selflessness Of Rachel Imainu Rabbi Ahron Lopiansky 11 min
Kinnah 26-27 Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Kinnah 28 Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 28 - Nechamas Hevel Rabbi Ahron Lopiansky 1 min
Kinnah 28 - Only Hashem Can Give Us Nechamah Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 28 - Tanchumin shel Hevel - Chazara vs. replacement Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 29 Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 29 - Kevurah allows Nechama, Krias Shma, moment of Kiddush HaShem Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 29 - Life of Chait Wasn't an Option Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 29 - Nekamah Only After Cheshbon Hanefesh Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 30 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 30 - A Bayis can Hold Both Because of the Love Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 30 - How Did Hashem Fit Here To Start With Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 30 - The idea of a home, us and HaShem Rabbi Ahron Lopiansky 2 min
Kinnah 30 - The Nekuda of Bayis Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 31 Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 31 Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 31 - Going From Tumah To Kedushah During Yetzias Mitzraim And From Kedushah To Tumah Leaving Yerushalayim Rabbi Ahron Lopiansky 2 min