Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
RAL Nesiv Koach HaYetzer Perek 1 #4 (05-29-2014) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
RAL Nesiv Koach HaYetzer Perek 2 #2 [Yom Kippur] (10-2-14) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Ramchal On Limud Kaballah (Milchemes Moshe, Choker u'Mekubal with Lakewood Chabura) (Lag B'omer 5776) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rav Dessler on Rosh Hashanah Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Rosh HaShana 5773 #4 Shofar And A Deeper Life Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Rosh HaShana 5776 Day 1 The Purpose Of Charadah [recorded later] Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Rosh HaShana 5776 Day 2 Kol Shofar; The Cry Of New Life [recorded later] Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Rosh HaShana 5776 Genuzos & Zicharon (Alumni Gathering, 15 Elul 5775) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Rosh HaShana 5776 Malchios (Portland 09-07-15) Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Rosh HaShana 5776 The Year That Starts In Poverty (Nesiv HaYissurin Perek 2 #2) (09-10-15) Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Rosh HaShana 5776 Three Dimensions of The Judgement (Sifsei Chaim, 12 Elul 5775 for Zichron Gedaliah Bais Medrash Program) Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Rosh Hashana as Yom Hazikaron; Does G-D Ever Forget ( 25 Elul 5776) Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh Hashana as Yom Hazikaron; Does G-D Ever Forget ( 25 Elul 5776) Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh Hashanah - Avadim And Banim (Part 2) (Derech Hachaim Perek 3 Mishna 14 Part 13b) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Rosh Hashanah - Coming To Recognition; The Most Basic Tshuva (Alei Shor II 435) Rabbi Ahron Lopiansky 15 min
Rosh Hashanah - The Avodah Of Rosh Hashana (Afekei Mayim From Rav Moshe Shapiro #11) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Rosh Hashanah - The Hidden Day (Rabeinu Bachaya - Emor) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 60 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 2 Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh Hashanah - Yirah & Connecting Everything Back To Hashem (Derech Hachaim Perek 3 Mishna 9 Part 3) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Rosh Hashanah 5761 - The Two Dinim Of Rosh Hashana (Sifsei Chaim 71 - 76) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #1 The Kol Of Rosh Hashana And The Dibur Of Yom Kippur) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #2b Emuna; Connecting To The Root (Nesiv Haemuna Perek 2 #7b) Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Rosh Hashanah 5773 - #3 Kol And Dibur, Din Rh And Din Kol Yom, Neviim And Ksuvim (Ikkarim #13 Ikkar 6) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Rosh Hashanah 5773 - #4 Shofar And A Deeper Life Rabbi Ahron Lopiansky 26 min